کنترل و مانیتورینگ کارخانه پولیستر لرستان

پروژه

پروژه تامین تجهیزات، طراحی و اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ
Year:2011
PLC:S7-300
CPU: 313C-2DP
SCADA: WinCC
Network: Ethernet & Profibos

کارفرما

Lorestan Polyester Industry Co

LPI logo

Providing Solution
Plan and Design
installation and commissioning

طی انعقاد قرارداد کلیه مراحل طراحی، استخراج لاجیک و برنامه نویسی سیستم کنترل و مانیتورینگ این کارخانه به شرکت پارت کنترل محول گردید وسپس تامین تجهیزات سیستم کنترل و مانیتورینگ خط تولید کارخانه پلی استر لرستان توسط واحد بازرگانی پارت کنترل بر مبنای تجهیزات زیمنس انجام شد.

در پروسه تولید پلی استر، چندین حلقه کنترلی برای کنترل دو عدد رآکتور و دوعدد میکسر و هم چنین کنترل دمای آون و کولینگ تاور کارخانه بایستی در نظر گرفته شود. اجرای وظایف کنترلی با CPU 313C-2DP و مانیتورینگ کارخانه با نرم افزار WinCC می باشد.