نفت و گاز آقاجاری

پروژه

پروژه عیب یابی، رفع عیب و راه اندازی سیستم کنترل الکتروموتور سنکرون کمپرسور ردیف G واحدCS500 کرنج

مشتری

(Aghajari Oil and Gas Production Company (AOGPC

oil5

Visit Website

  • Oil industry
Providing Solution
Plan and Design
installation and commissioning

همواره یکی از مشکلات صنایع بزرگ در واگذاری پروژه های مهم آن صنعت به پیمانکار خارجی عدم پشتیبانی مناسب از سوی اغلب پیمانکاران به بهانه های مختلف منجمله تحریم می باشد.

کمپرسور ۱۱ کیلو ولت ردیف G سایت CS500 منطقه کرنج علی رغم داشتن سیستم کنترلی به روز و پرداخت هزینه گزافِ انجام شده ، با گذشت بیش از پنج سال به بهره برداری نرسیده بود وشرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری جهت عیب یابی و رفع عیب از سیستم کنترل این کمپرسور پروژه ای را در دو فاز شناسایی سیستم کنترل و عیب یابی و سپس برای فاز دوم رفع عیب و راه اندازی کامل سیستم را تعریف نمود.

برای اجرای عملیات عیب یابی، نرم افزاری برای لاگینگ و مانیتورکردن تمام سیگنال های کنترلی با استفاده از نرم افزار WinCC طراحی شد. و پس از یک کار فشرده و بسیار حساس و دقیق بر روی نتایج به دست آمده از گزارشات این نرم افزار، عیوب شناسایی و نهایتاً مرتفع گردید.

پس از اجرای موفقیت آمیز فاز اول این پروژه وبا تهیه مستندات فنی از پروژه و تحلیل برنامه های نرم افزاری آن توسط این شرکت، فاز اول به انجام رسید، و در فاز دوم از عیب یابی و رفع عیب با راه اندازی کامل ، سیستم به بهره بردار تحویل گردید.